• نمایشگاه
    نمایشگاه
    TYJ بارها و بارها در سال در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت می کند، از یک سو، برای حفظ و خدمت رسانی بهتر به مشتریان وفادار شرکت، از سوی دیگر، از طریق نمایشگاه برای افزایش شناخت و اطمینان مشتریان جدید در قدرت شرکت در عین حال، برای گسترش نفوذ برند و ادامه نوآوری برای قوی تر و حرفه ای تر شدن.
    سپتامبر 02, 2021

درخواست خود را ارسال کنید